Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Aktywni na rynku pracy

O PROJEKCIE

Projekt „Aktywni na rynku pracy” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach 8 Osi priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czas realizacji projektu:  01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt realizowany przez RJ Consulting Sp. z o. o. w partnerstwie z Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o.

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywizacji zawodowej 276 osób (152 kobiet i 124 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy z obszaru powiatów proszowickiego, miechowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, limanowskiego.

 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego na obszarach powiatów proszowickiego, miechowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, limanowskiego przynależących do co najmniej jednej z  poniższych grup:

 • osoba powyżej 50 roku życia
 • osoba bezrobotna  tj.pozostająca bez pracy , gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, nie uczy się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym.
 • osoba długotrwale bezrobotne tj. pozostająca bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • osoba bierna zawodowo powyżej 30 roku życia, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu)
 • osoba z niepełnosprawnościami o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

(posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym)

 • osoba o niskich kwalifikacjach posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
 • kobieta
 • osoba opiekująca się osobami zależnymi
 • osoba zamieszkująca tereny wiejskie

 

Dla każdego uczestnika zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i stażach w celu nabycia umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W trakcie udziału w projekcie uczestnicy wezmą udział w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W CELU UTWORZENIA IPD (Indywidualny Plan Działania)
 • POŚREDNICTWO PRACY
 • PORADNICTWO ZAWODOWE
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 • SZKOLENIA ZAWODOWE
 • PŁATNE STAŻE ZAWODOWE
 • SZKOLENIA/DORADZTWO Z ZAKRESU OPIEKI NA OSOBA ZALEŻNĄ
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU/ZAKWATEROWANIA W ZWIĄZKU Z PODJĘCIEM ZATRUDNIENIA
 • POMOC W POZYSKANIU ATRAKCYJNEJ PRACY

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły aż do zakwalifikowania wymaganej liczby uczestników projektu w okresie od VI 2016 do XI 2017. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zachęcamy do kontaktu z kadrą projektu telefonicznie, faxem, mailowo bądź osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

Biuro projektu:

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków  

tel./fax  12/ 653 20 13

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

godziny otwarcia biura:   pon.-pt.    9.00- 15.00

Dokumentację zgłoszeniową kandydaci składają w oryginale w jednym egzemplarzu osobiście w Biurze Projektu lub listownie pocztą na adres Biura Projektu.

W związku z mobilnym charakterem pracy koordynatora projektu, prosimy o wcześniejsze umawianie się na wizyty w biurze (telefoniczne lub mailowe).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

OŚWIADCZENIE UP nt  syt  po uk  udziału w projekcie,

REGULAMIN,

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy,

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie,

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych,

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie o poinformowaniu o podjęciu zatrudnienia,

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie,

POZOSTAŁE DOKUMENTY:

Załącznik nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą zależną,

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o refundację kosztów opieki nad osobą zależną,

Zasady refundacji kosztów opieki nad osoba zależną,

Załącznik nr 8 do Regulaminu - Wnioski o finansowanie świadczeń związanych z dojazdami i zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

 

Dodatkowo podczas rekrutacji Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu przedkłada:

 • oświadczenie o niepełnosprawności do wglądu ( jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy/oświadczenie UP o byciu osobą bierną zawodową/bezrobotną/długotrwale bezrobotną,
 • Oświadczenie UP o opiece nad osobą zależną,
 • dowód osobisty –do wglądu.