Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Specjalista ds. ochrony środowiska

 
 
 

 


Na szkoleniu:

Ostatnie zmiany w ustawie Prawa ochrony środowiska,  ustawy  o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz ustaw związanych  gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które są źródłem nowych istotnych wymagań prawnych dotyczących podmiotów oraz instalacji.


 

Informacje o szkoleniu
   

Cel
Przedstawienie wymagań i obowiązków w zakresie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, jakie musi spełnić każda organizacja, w związku z prowadzoną działalnością. Szkolenie z zakresu ochrony środowiska ma na celu przygotowanie uczestników do wykonania zbiorczego zestawienia danych o odpadach wedle aktualnie obowiązujących przepisów. Kurs dotyczący ewidencji odpadów  przygotowuje w kompleksowy sposób do prowadzenia dokumentacji środowiskowej, zwłaszcza prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami.


Profil uczestnika
Kurs dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczony jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji, jak również dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematyką. Na szkolenie zapraszamy także przedstawicieli przedsiębiorstw prywatnych oraz kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami z ewidencji odpadów i ochrony środowiska.

 

Korzyści
Poznanie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji środowiskowej, której obowiązek wynika z przepisów Prawa Ochrony Środowiska, konsultacja z ekspertem oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami. Zdobycie umiejętności wypełniania sprawozdań środowiskowych, przygotowania zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Na szkoleniu zostaną omówione zasady gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie według przepisów nowej Ustawy o odpadach.

 

Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., Kraków,
ul. Kalwaryjska 69

Godziny szkolenia: 9:00-15:15
Czas trwania: 2 dni (14 h)
Cena szkolenia: 950 855 PLN [netto]  Promocja***


***  Zwolnienie z podatku VAT - w przypadku finansowania  szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych - (wymagane oświadczenie- do pobrania na dole strony).

Cena zawiera: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Centrum Zarządzania Jakością   INFOX Sp. z o.o., materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej  oraz poczęstunek.Nowelizacja Prawa ochrony środowiska jest źródłem istotnych zmian w kwestii pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych oraz  pozwoleń emisyjnych  m.in.:

 • Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 08 2014 w sprawie rodzajów instalacji  mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. poz.1169).
 • Zakresy wniosków i decyzji  dotyczących pozwoleń zintegrowanych.
 • Zakres wniosków dotyczących pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów  do powietrza.
 • Mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystywania.
 • Raport początkowy - ochrona gleby i wód podziemnych.

Nowelizacja ustaw dotyczących gospodarki odpadami wymusza nowe podejście do  dokumentowania gospodarki odpadami:

 • Nowe  karty przekazania odpadów.
 • Nowe wzory ewidencji  odpadów.
 • Zmiany w formie sprawozdawczości  dotyczące  rocznych sprawozdań.
 • Zmiana terminu wygaśnięcia  decyzji zezwalających prowadzenie odzysku odpadów.
 • Nowe wymagania dla selektywnego zbierania.
 • Składanie deklaracji, zawiadomienie o wysokości  opłaty i decyzje o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Zmiany dotyczące  sprawozdań i przepisów karnych.

Program szkolenia
   


I DZIEŃ (7 h)

1. Prawo wspólnotowe – podstawowe zasady oraz dyrektywy.

2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 26 sierpnia 2013 roku ( Dz. U. z 2013  poz.1232  z późniejszymi zmianami):

 • układ i zawartość oraz powiązania z innymi ustawami regulującymi zagadnienia ochrony środowiska,
 • obowiązki organizacji i przedsiębiorstw wynikające bezpośrednio z ustawy, dotyczące funkcjonowania oraz procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Przepisy wykonawcze do ustawy POŚ: 

 • omówienie przepisów
 • realizacja przepisów wykonawczych w praktyce (uzyskiwanie pozwoleń, zgłaszanie, opracowanie informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszenie opłat)
 • omówienie zmian dotyczących pozwoleń zintegrowanych
 • omówienie nowych  zasad sporządzania wniosku 
  o wydanie pozwoleń w zakresie emisji gazów i pyłów.

3. Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:

 • podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków,
 • aktualne terminy realizacji obowiązków sprawozdawczości,
 • zasady obowiązkowego sporządzenia raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE),
 • zasady prowadzenia monitoringu korzystania ze środowiska i obowiązki z nich wynikające,
 • obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne - wymagania aktualne oraz planowane zmiany,
 • rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.

4. Realizacja inwestycji a Prawo Ochrony Środowiska - omówienie podstawowych obowiązków prawnych z uwzględnieniem nowej klasyfikacji przedsięwzięć wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 


II DZIEŃ (7 h)

1. Ustawy powiązane z Prawem Ochrony Środowiska:

 • zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa,
 • postępowanie z substancjami chemicznymi (REACH),
 • baterie i akumulatory – zasady pobierania i zwrotu ,dokumentowania przyjęcia akumulatorów, wymagana sprawozdawczość w zakresie pobranej opłaty depozytowej – obowiązujące w 2011 roku,
 • obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

2. Gospodarka odpadami - Ustawa o odpadach z  2013 R i akty wykonawcze do tej ustawy:

 • omówienie  definicji i pojęć takich jak : 
  • klasyfikacja odpadów,
  • odpad niebezpieczny,
  • utrata statutu odpadów,
  • produkty uboczny,
  • zasada bliskości,
  • opłata produktowa,

 1. Omówienie zmian związanych z zasadą bliskości.
 2. Zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne - przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
 3. Zasady  prowadzenia niezbędnych  uzgodnień administracyjnych (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów, wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka Województwa.

 

3. Warsztat: Odpady - prowadzenie nowych , kart przekazania,  ewidencji oraz sprawozdawczość:

 • forma prowadzenia nowych kart przekazania odpadów,
 • zasady sporządzania  nowych dokumentów  potwierdzania wykonania odzysku i recyklingu,
 • przygotowanie nowych ewidencji odpadów,
 • przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

4. Egzamin i wręczenie certyfikatów.

5. Dyskusja panelowa oraz podsumowanie szkolenia.

 

 
Trenerzy
 
   
Ekspert w dziedzinie Zarządzania Środowiskiem, pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania (jakość i środowisko), audytor środowiskowy (uprawnienia IRCA), doradca i konsultant w dziedzinie ochrony środowiska. 

 

Do pobrania

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT

                                                                                         

Wypełniony dokument należy przesłać emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub faksem na nr /12/ 653 20 13, 295 08 00.