Facebook
Zgłoszenie na szkolenie
Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

 
 
 

 


UWAGA! OD DNIA 1 CZERWCA 2016  R. OBOWIĄZUJE NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH!

UWAGA! OD DNIA 26 ORAZ 30 MAJA 2015  R. OBOWIĄZUJĄ NOWE ROZPORZĄDZENIA W ZAKRESIE DOPRECYZOWANIA ZADAŃ ABI!

 

Zapraszamy także na warsztaty praktyczne  ABI w atrakcyjnej cenie
Uwaga, przy łącznym zakupie szkolenia ABI oraz warsztatów ABI - dokumentacja - specjalna cena promocyjna 1455 zł netto

Informacje o szkoleniu
   

Cel
Szkolenie "Administrator Bezpieczeństwa Informacji" organizowane przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. zostało przygotowane w kompleksowy sposób tak, aby zapoznać uczestników z obowiązkami nałożonymi na przedsiębiorców przez "Ustawę o ochronie danych osobowych".
Osoba pełniąca funkcję ABI musi dysponować adekwatną wiedzą prawną, z zakresu zarządzania oraz teleinformatyki i innych metod przetwarzania informacji oraz związanych z tym zagrożeń. Program obejmuje zagadnienia prawne i rozwiązania pomocne przy budowie systemów bezpieczeństwa informacji.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. wraz z nowelizacją z dnia 1 czerwca 2016 r.


Uczestnicy szkolenia poznają zasady określania polityki bezpieczeństwa informacji w organizacji, analizę ryzyka (wytyczne BS 7799-3) oraz wytyczne odnośnie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach organizacji (ISO 17799).

Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcję ABI lub mogących pełnić taką funkcję w przyszłości, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, menadżerów projektujących system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz najwyższego kierownictwa. Nasze szkolenie jest dostosowane dla wszystkich osób, niezależnie od poziomu zaawansowania wiedzy.Na szkolenie zapraszamy osoby, które zaczynają swoją przygodę z tematyką bezpieczeństwa informacji oraz osoby, które już pełnią funkcję ABI w celu zaktualizowania oraz poznania nowych zmian w przepisach o ustawie ochrony danych osobowych. Dzięki temu, że nasi trenerzy sami obejmują stanowisko ABI u klientów w różnych branżach, szkolenie jest dostosowane i poparte wskazówkami praktycznymi, cennymi dla uczestników szkolenia.


Miejsce szkolenia:
Sala szkoleniowa Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., Kraków,
ul. Kalwaryjska 69

Godziny szkolenia: 9:00-15:15
Czas trwania: 2 dni (14 h)
Cena szkolenia: 950 855 PLN [netto]  Promocja***


***  Zwolnienie z podatku VAT - w przypadku finansowania  szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych - (wymagane oświadczenie- do pobrania na dole strony).

Cena zawiera: certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. oraz certyfikat wydany przez  jednostkę certyfikującą (po zdaniu egzaminu końcowego), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej  oraz poczęstunek. Podana cena szkolenia nie zawiera noclegu, kosztów dojazdu oraz obiadu.

 

Korzyści
Uczestnicy szkolenia poznają:

 • Zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 4 maja 2016 r.
 • Przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku wraz ze zmianami z dnia 1 czerwca 2016 r.  oraz przepisy, które weszły w życie pod koniec maja 2015 r. w sprawie doprecyzowania zadań ABI-ego,
 • nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7 marca 2011 oraz inne związane ze zmianami w przepisach szczegółowych.
 • Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzone ustawą dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • zasady współpracy GIODO z Państwową Inspekcją Pracy,
 • zmiany w szczegółowych aktach prawnych (np. prawo telekomunikacyjne) w zakresie dotyczących danych osobowych,
 • zasady zarządzania ochroną danych osobowych w organizacji
 • zakres obowiązków i uprawnień ABI w organizacji
 • zasady tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym
 • sposób realizacji poszczególnych wymagań odnośnie tych dokumentów (przeprowadzone CASE STUDY)
 • podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • zasady tworzenia podejścia systemowego do zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • podstawy zarządzania ryzykiem pod kątem ochrony informacji
 • wytyczne odnośnie stosowanych zabezpieczeń oraz ich przykłady.

 

 

 

 


Szkolenie jest zarejestrowane w programach kształcenia na liście referencyjnej Ministerstwa Infrastruktury pod nr 4035.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala uzyskać 14 godzin szkoleniowych zarządcom, pośrednikom i rzeczoznawcom majątkowym.

 

 

 

W cenie 2 certyfikaty!!!

 


 

 Program szkolenia
 
   

I dzień (7 h)

1. System prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia:

 • źródła prawa ochrony danych osobowych w Polsce i w Unii Europejskiej- aktualne i planowane
 • zakres zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych,
 • pojęcie danych osobowych, w tym pojęcie danych osobowych „wrażliwych”
 • pozostałe podstawowe pojęcia prawa ochrony danych osobowych.

 

2. Charakterystyka pracy ABI w Polsce oraz w środowisku międzynarodowym:

 • Środowisko pracy ABI-ch: podatności ludzkie, metody kradzieży danych, kategorie zagrożeń omawiane na podstawie wycieków danych w Polsce,
 • Współpraca z GIODO, w tym omówienie zakresu uprawnień i przebiegu kontroli,
 • predyspozycje osobowe,
 • najczęstsze problemy ABI-ch,
 • dokumentacja dotycząca pracy ABI-ego,
 • wytyczne i sposoby opracowywanie obowiązkowych sprawozdań dla ADO i GIODO (przepisy obowiązujące od 30 maja 2015 r.,
 • wytyczne i sposoby prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (przepisy obowiązujące od 26 maja 2015 r),
 • ABI jako prowadzący Jawny Rejestr zbiorów danych,
 • rejestracja Administratora Bezpieczeństwa Informacji w GIODO.

 

3. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązki szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych,
 • obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • rejestracja zbiorów danych osobowych w tym zwolnienia z obowiązku rejestracji
 • przymusowe wykonywanie decyzji GIODO

 

4. Powierzanie danych osobowych do przetwarzania. Udostępnianie danych osobowych. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.

 • powierzenie a udostępnienie danych osobowych - podobieństwa i różnice,
 • zawieranie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania,
 • przekazywanie danych osobowych za granicę,
 • odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, w tym: Kodeks Pracy, przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeks Karny i Kodeks Cywilny.

 

5. Ostatnie i Planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II dzień (7 h)

Bezpieczeństwo danych osobowych, teoretyczne i praktyczne rozwiązania dot. ochrony danych osobowych przetwarzanych w organizacji.

 

1. Wprowadzenie - Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z problematyką ochrony danych osobowych.

2. Bezpieczeństwo informacji - Omówienie zasad budowania i funkcjonowania bezpiecznych systemów przetwarzania informacji.

3. Podstawowe akty prawne oraz przepisy branżowe dot. ochrony danych osobowych

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne   służące do przetwarzania danych osobowych - omówienie przedmiotowego aktu wykonawczego wraz z interpretacją.

5.Wymagania aplikacji przetwarzających dane osobowe w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

6. Zarządzanie zbiorami danych osobowych po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 7 listopada 2014  r.o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 r., poz. 719). 

7. Zasady organizacji przetwarzania danych osobowych po 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2015 r., poz. 745)- Obowiązki ADO, ABI i ASI  oraz osób upoważnionych wynikające z przepisów dot. ochrony danych osobowych.

8. Zarządzanie ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych. - podatności, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania, analiza ryzyka .

9. Przetwarzanie danych osobowych:

 • wymogi bezpieczeństwa dotyczące pomieszczeń przetwarzania danych osobowych
 • wymogi bezpieczeństwa dotyczące stanowisk przetwarzania danych osobowych
 • zabezpieczenia kryptograficzne przetwarzanych danych osobowych – omówienie narzędzi służących do szyfrowania
 • bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w systemach informacyjnych i informatycznych

 

10. Utrata danych - zapobieganie poprzez backup i szyfrowanie danych.

 • przechowywanie i archiwizowanie danych osobowych

 

11. Komunikacja zewnętrzna a bezpieczeństwo danych osobowych:

 • zagrożenia płynące z sieci Internet - sposoby bezpiecznego korzystania z serwisów www
 • poczta elektroniczna - zasady bezpiecznej korespondencji.

 

12. Ochrona fizyczna danych osobowych

 • polskie normy a ochrona danych osobowych
 • zabezpieczenia fizyczne - rodzaje i zastosowanie

 

13.Tworzenie dokumentacji Bezpieczeństwa Informacji:

 • praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji
 • praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
 • praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Instrukcji Postępowania w sytuacji naruszenia Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 • Procedury Bezpieczeństwa jako część Systemu Bezpieczeństwa Informacji - zasady poprawnego tworzenia procedur, wdrażania oraz oceny funkcjonowania. Mechanizmy kontrolne jako element ciągłej poprawy jakości bezpieczeństwa informacji. 

14. Egzamin końcowy.

Trenerzy

Trener i wykładowca Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: Główny ABI grupy spółek korporacji międzynarodowej, ABI w urzędzie miasta (tajemnica skarbowa) i ABI w urzędzie pracy), doświadczony trener i wykładowca na licznych seminariach ( w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego. Współautor publikacji „Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem informatycznym”- wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2011 ISBN 978-83-62723-16-4.Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Biegły sądowy w dziedzinach:
„Informatyka”:  w zakresie bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych oraz ochrona danych w systemach teleinformatycznych”
„Wideopiractwo”: w zakresie przerabianie fotografii cyfrowej, manipulacja metadanymi fotografii cyfrowej, naruszenie praw do wizerunku oraz bezpieczeństwo multimediów.
Audytor Norm: ISO 27001 i ISO 9001/AQAP.

 

Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz wdrażania systemów zarządzania jakością. Zajmuje się weryfikacją i zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w jednostkach publicznych i prywatnych, dodatkowo pełni funkcję pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Do jego obowiązków należy min. wykonywanie analizy, planu wdrożenia, w tym projektowania procedur, instrukcji oraz koordynowanie działań z zakresu Systemów Zarządzania Jakością w organizacjach.

Trener Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o. o. – adwokat, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z tytułem magistra prawa, oraz studia doktoranckie. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Brał udział jako wykładowca w projektach szkoleniowych współfinansowanych ze środków unijnych. Jest autorem kilkunastu artykułów opublikowanych w "Global Economy"   i "IT w Administracji" oraz współautorem trzech publikacji książkowych.


 

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy w wersji DOC

  Oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT                                                                                          

Wypełniony dokument należy przesłać e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.