Facebook
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

• GIODO przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015

środa, 15 czerwiec 2016 12:16

Dnia 2 czerwca Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedłożył Marszałkowi Sejmu sprawozdanie z działalności prowadzonej w roku 2015. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) GIODO jest zobligowany do corocznego raportowania Sejmowi odnośnie swojej działalności wraz z wnioskami, dotyczącymi poziomu ochrony danych osobowych.

Sprawozdanie zawiera wiele ciekawych informacji dotyczących pracy GIODO. Wybrane dane z raportu prezentujemy poniżej:

  1. W roku 2015 GIODO przeprowadził 175 kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami UODO, w tym skierował 13 wystąpień o dokonanie sprawdzeń przez Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
  2. Pośród 175 kontroli, 22 dotyczyły podmiotów administracji publicznej, 11 - instytucji finansowych i bankowych, 15 - placówek służby zdrowia, 7 kontroli odbyło się w firmach telekomunikacyjnych, a 12 w podmiotach zajmujących się wypożyczaniem sprzętu sportowego i audioprzewodników.
  3. W ubiegłym roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do organów zajmujących się ściganiem przestępstw 24 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Liczba ta jest o 14 zgłoszeń większa niż w roku 2014 oraz najwyższa od 2010 r. Głównym powodem zawiadomień ze strony GIODO było nadmiarowe gromadzenie danych, co jest niezgodne z art. 49 UODO.
  4. W 2015 roku do GIODO wpłynęło 2256 skarg, czyli o 225 mniej niż w roku 2014. Skargi niespełniające wymogów formalnych zostały zwrócone do wnioskodawców i było ich 95. Ponadto GIODO odmówił uwzględnienia wniosku w 228 przypadkach, a 115 postępowań umorzył.
  5. W ubiegłym roku do Biura GIODO wpłynęło 22 869 zgłoszeń powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz 323 wnioski o odwołanie ABI-ego. Łącznie w roku 2015 zarejestrowano 15 531 nowych ABI oraz odwołano 58. Ponadto administratorzy danych zgłosili 369 aktualizacji danych zmian informacji objętych zgłoszeniem powołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz 133 zapytania.

 

Cały raport dostępny jest na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: www.giodo.gov.pl.