Facebook
Zgłoszenie na szkolenie
Zapytanie ofertowe
Szkolenia
Wdrożenia
Usługi audytowe
Kontakt: 12 653 20 13

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny realizowany przez Centrum Zarządzania Jakością Infox Sp. z o.o. wykonywany jest zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480).

Oferowana usługa pozwala w całości zrealizować zadania z zakresu audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, przeprowadzana jest niezależnie i obiektywnie mając na celu wsparcie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Audyt wewnętrzny obejmuje:

  • przygotowanie udokumentowanej analizy ryzyka, rocznego planu audytu;
  • wykonanie zaplanowanych zadań audytowych zapewniających zgodnie z planem;
  • sporządzenie sprawozdania z wykonania zadań audytowych

 

W ramach usługi oferujemy pomoc w zakresie:

  • Czynności doradczych mających na celu doraźne uporządkowanie systemu kontroli zarządczej;
  • Wsparcia dla kierownictwa w identyfikowaniu silnych stron wdrażanych rozwiązań i możliwości usprawnień;
  • Szkoleń z zakresu kontroli zarządczej.

 

Korzyści:

  • Spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
  • Wszechstronna i obiektywna analiza prawidłowości działania jednostki, umożliwiająca Kierownikowi Jednostki wczesne reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości

 

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o. dysponuje zespołem doświadczonych ekspertów kierowanym przez Pana Eligiusza Myśliwy, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (certyfikat CIA nr 119370, wydany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych) , posiadającego również uprawnienia audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO 27001.